Prawo pracy

 

Znajomość mocnych i słabych stron przeciwnika jak i zrozumienie jego motywacji okazują się być istotną przewagą dla pozytywnego zakończenia sporu prawnego. Aby orientować się w postrzeganiu przeciwnika kancelaria adwokacka Watzlawik zdecywała się świadomie na reprezentowanie pracowników jak i pracodawaców. Oferujemy kompetentne doradztwo prawne od zatrudnienia do wypowiedzenia, które obejmuje między innymi następujące dziedziny:

 • odszkodowanie

 • upomnienie

 •  świadectwo pracy

 • koncepcja i kontrola umów o pracę

 • praca półetatowa i niepełny wymiar czasu pracy w wieku przedemerytalnym


 • czasowe ograniczenie

 • wypłaty i pensje

 • wypowiedzenie i powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem

 • wypowiedzenie zmieniające

 • koncepcja i negocjacje w sprawie umów znoszących określony stosunek prawny lub porozumień w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

 • prawo do urlopu i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 • ustawowa ochrona pracującej kobiety w ciąży i po połogu i urlop wychowawczy

 • nadgodziny

 • dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa

 • prawo do zredukowania czasu pracy

 • roszczenia taryfowe

 • praca nieetatowa

 • wewnątrzzakładowa zasada równego traktowania i wiele innych

Pracownik

Zwłaszcza w dziedzinie prawa pracy konieczne jest szybkie działanie w celu obrony praw pracownika. W przypadku obrony przed wypowiedzeniem konieczne jest złożenie w sądzie pracy powództwa w przeciągu 3 tygodni (!). Jeśli przegapi się ten termin, wypowiedzenie jest ważne, nawet jeśli jest ono nieskuteczne, bo nastąpiło na przykład w czasie ustawowej ochrony pracującej kobiety w ciąży i po połogu.

Poza tym należy pamiętać, że umowy o pracę jaki i umowy taryfowe zawierają często krótkoterminowe klauzule wyłączające. Mogą one prowadzić do tego, że przez długie czekanie inne prawa dotyczące prawa pracy tracą ważność.

Aby nie dopuścić do ewentualnych niekorzyści wskazana jest jak najszybsza konsultacja z adwokatem.

Pracodawca

Prawo pracy zmienia się nieustannie poprzez orzecznictwo i ustawodawstwo. Często dochodzi tu do sytuacji, w których pracodawca nie poznał wszystkich istotnych kwestii prawnych ze względu na ich kompleksowość i przez to dochodzi do błędów a w konsekwencji do drogich stkutków. Tych błędów często nie da się, lub jedynie po części, naprawić. Jeśli poradę prawną zasięgnięto za późno, możliwe jest jedynie ograniczenie szkody.

Z tego powodu wskazane jest jak najszybsze włączenie adwokata do decyzji i procesów dotyczących przesiębiorstwo.

Z pomocą prawną można n.p. zapobiec temu, że w umowie o pracę zapisane zostaną nieskuteczne klauzule. Dzięki temu możliwe jest, że spory prawne w ogóle nie zaistnieją. Poza tym, jeżeli doszło już do problemów, pomoc adwokata może wytyczyć korzystny kierunek działania n.p. poprzez przygotowanie prawnie skutecznego upomnienia lub wypowiedzenia.